| Qualisoft Co.,Ltd | โปรแกรม ERP | โปรแกรมจัดเก็บเอกสาร | โปรแกรมซ่อมบำรุง | โปรแกรมประเมินพนักงาน | โปรแกรมคลังสินค้าและจัดส่งสินค้า | โปรแกรมฝึกอบรม | โปรแกรมคำนวณค่าเช่าแผง

  :: Company Profile

qualisoft company profile


บริษัท ควอลิซอฟท์ จำกัด เป็นผู้พัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปภายใต้แบรนด์ Qualisoft ให้จำหน่ายโปรแกรมเพื่อช่วยให้แต่องค์กรทำงานได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น และ ออกแบบหน้าจอให้ง่ายต่อการใช้งานของ user

  

  :: โปรแกรมจัดเก็บเอกสารและ ISO 9001,14000,18000

โปรแกรมจัดเก็บเอกสารและ QC 9001,14000,18000

รองรับการจัดเก็บเอกสารสำหรับองค์กรที่มีเอกสารมาก ต้องการจัดเก็บให้อยู่ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ มี Work Flow ในการเดินเอกสาร สามารถอนุมัติเอกสารผ่านระบบได้ รองรับการทำ Internal Audit ของระบบ ISO 9001, ISO 14000, ISO 18000

  

  :: โปรแกรมซ่อมบำรุง

โปรแกรมซ่อมบำรุง


รองรับงานด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักรในส่วนของการวางแผนงบประมาณการทำ PM และสรุปค่าใช้จ่าย, CM สามารถสร้าง Check List ผ่านโปรแกรมมีการเก็บบันทึกในส่วนของ History

  

  :: โปรแกรมประเมินพนักงาน 360,240 องศา

โปรแกรมประเมินพนักงาน 360,240 องศา


รองรับการสร้างแบบประเมินได้ไม่จำกัดสร้างกลุ่มการประเมินผ่านระบบ โดยมีการส่งเมล์ไปแจ้งยังผู้ถูกประเมินเพื่อให้เข้ามาประเมินได้ในโปรแกรม สามารถออกรายงานของบุคคลได้ ในรูปแบบของกราฟ

  

  :: โปรแกรมคลังสินค้าและจัดส่งสินค้า

โปรแกรมคลังสินค้าและจัดส่งสินค้า


เป็น Barcode ทั้งระบบ สามารถ Print Barcode ผ่านระบบได้ รองรับการทำงานแบบมีสินค้าหลายๆคลัง ระบบช่วยบริหารในเรื่องของรับเข้า-จ่ายออกของสินค้า, การเบิกสินค้าในรูปแบบของ bom, การยืมสินค้า, การโอนย้ายระหว่างคลังสินค้า, การปรับปรุงยอดสินค้า

  

  :: โปรแกรมฝึกอบรม

โปรแกรมฝึกอบรม


รองรับการทำแผนการอบรม แบบภายนอก ภายใน วางแผนการอบรมสำหรับ user แต่ละได้ว่าแต่ละตำแหน่งต้องอบรมอะไรบ้างและสรุปค่าใช้จ่ายในการอบรมในแต่ละครัง

  

  :: โปรแกรม ERP (Production Control)

โปรแกรม ERP (Production Control)


รองรับข้อมูลในส่วนของ MRP, MPS, BOM, Costing, QC

  

  :: โปรแกรม ERP (Business Control)

โปรแกรม ERP (Business Control)


เรองรับข้อมูลในส่วนของ การขายสินค้า, จัดซื้อสินค้า, คลังสินค้า(รองรับ Barcode), การเงิน, บัญชี, สินทรัพย์ถาวร, เงินสดย่อย

  

  :: โปรแกรมคำนวณค่าเช่าแผง

โปรแกรมคำนวณค่าเช่าแผง


รองรับการทำข้อมูลแผงเช่าทั้งหมดที่มี และจำนวนที่ถูกเช่าไป การคิดค่าน้ำ – ค่าไฟ การคิดค่าเช่าเป็นรายวัน, รายเดือน มี report สำหรับสรุปยอดค่าใช้จ่ายและรายได้

  Copyright ©2020 Qualisoft Co.,Ltd, All Rights Reserved.