| Qualisoft Co.,Ltd | โปรแกรม ERP | โปรแกรมจัดเก็บเอกสาร | โปรแกรมซ่อมบำรุง | โปรแกรมประเมินพนักงาน | โปรแกรมคลังสินค้าและจัดส่งสินค้า | โปรแกรมฝึกอบรม | โปรแกรมคำนวณค่าเช่าแผง

  :: Company Profile

qualisoft company profile


บริษัท ควอลิซอฟท์ จำกัด เป็นผู้พัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปภายใต้ แบรนด์ Qualisoft ให้จำหน่ายโปรแกรมเพื่อช่วยให้แต่องค์กรทำงานได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น และออกแบบหน้าจอให้ง่ายต่อการใช้งานของ user

  

  :: โปรแกรม

โปรโมชั่น


รับพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้า

  

  :: โปรแกรม ERP (Business Control)

โปรแกรม ERP (Business Control)

รองรับการข้อมูลในส่วนของ การขายสินค้า, จัดซื้อสินค้า , คลังสินค้า (รองรับ Barcode) , การเงิน, บัญชี

  

  :: โปรแกรม ERP (Production Control)

โปรแกรม ERP (Production Control)


รองรับข้อมูลในส่วนของ MRP, MPS , BOM , Production

  

  :: โปรแกรมจัดเก็บเอกสารและตรวจสอบภายในของระบบ
      ISO

โปรแกรมจัดเก็บเอกสารและตรวจสอบภายในของระบบ ISO


รองรับการจัดเก็บเอกสารสำหรับองค์กรที่มีเอกสารมาก และต้องการจัดเก็บให้อยู่ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ มี Work Flow ในการเดินเอกสาร สามารถอนุมัติเอกสารผ่านระบบได้ รองรับการทำ Internal Audit ของระบบ ISO

  

  :: โปรแกรมคลังสินค้า

โปรแกรมคลังสินค้า


ระบบช่วยบริหารในเรื่องของรับเข้า-จ่ายออกของสินค้า , การยืมสินค้า, การโอนย้ายระหว่างคลังสินค้า, การปรับปรุงยอดสินค้า รองรับการทำงานแบบมีสินค้าหลายๆคลัง เป็น Barcode ทั้งระบบ สามารถ Print Barcode ผ่านระบบได้

  

  :: โปรแกรมซ่อมบำรุงเครื่องจักร

โปรแกรมซ่อมบำรุงเครื่องจักร


รองรับงานด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักรในส่วนของการวางแผนงบประมาณการทำ PM และสรุปค่าใช้จ่าย, CM สามารถสร้าง Check List ผ่านโปรแกรมมีการเก็บบันทึก ในส่วนของ History

  

  :: โปรแกรมประวัติการอบรมพนักงาน

โปรแกรมประวัติการอบรมพนักงาน


รองรับการทำแผนการอบรมแบบภายนอก , ภายในบริษัท วางแผนการอบรมสำหรับ user แต่ละได้ว่าแต่ละตำแหน่งต้องอบรมอะไรบ้างและสรุปค่าใช้จ่ายในการอบรมในแต่ละครัง

  

  :: โปรแกรมประเมินพนักงานแบบ 360 องศา

โปรแกรมประเมินพนักงานแบบ 360 องศา


รองรับการสร้างแบบประเมินได้ไม่จำกัดสร้างกลุ่มการประเมินผ่านระบบ โดยมีการส่งเมล์ไปแจ้งยังผู้ถูกประเมินเพื่อให้เข้ามาประเมินได้ในโปรแกรม สามารถออกรายงานของบุคคลได้ ในรูปแบบของกราฟ

  

  :: โปรแกรมคำนวณค่าเช่าแผง

โปรแกรมคำนวณค่าเช่าแผง


รองรับการทำข้อมูลแผงเช่าทั้งหมดที่มี และจำนวนที่ถูกเช่าไป การคิดค่าน้ำ – ค่าไฟ การคิดค่าเช่าเป็นรายวัน, รายเดือน มี report สำหรับสรุปยอดค่าใช้จ่ายและรายได้

  Copyright ©2024 Qualisoft Co.,Ltd, All Rights Reserved.